Pokyny pre návštevníkov 

Na podujatie je zakázané vnášať:
  • sklenené nádoby (okrem pohárov zakúpených na Októberfeste), fľaše, plechovky, dáždniky,
  • zbrane, pyrotechnické výrobky a predmety ohrozujúce bezpečnosť ľudí,
  • alkoholické nápoje, drogy a akékoľvek toxické a omamné látky,
  • akékoľvek záznamové zariadenia, fotoaparáty, kamery a zakázané je taktiež zhotovovanie záznamov (platí aj pre súkromnú potrebu),
    • VÝNIMKOU sú digitálne fotoaparáty a telefóny, v takom prípade aj naďalej platí zákaz zhotovovania záznamov z vystúpení všetkých vystupujúcich,
  • motocykle, bicykle, kolobežky, kolieskové korčule a podobné prostriedky.
Všeobecné informácie
FAJČENIE  
Na podujatí je fajčenie vo vnútorných priestoroch prísne zakázané. Fajčenie je povolené len vo vonkajších priestoroch na to určených. Žiadame fajčiarov o ohľaduplnosť voči nefajčiarom a deťom. Ďakujeme.
KAMEROVÝ SYSTÉM  Priestor vstupov do areálu je monitorovaný kamerovým systémom.
BEZPEČNOSTNÁ A USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA je oprávnená vykonávať kontrolu lístkov a osobnú prehliadku pri vstupe do areálu. Zároveň je povinná dohliadať na bezproblémový priebeh podujatia (vyvedenie z areálu agresívnych, neoznačených návštevníkov, predajcov bez povolenia ako aj dílerov a osoby, ktoré by mohli akýmkoľvek ohroziť bezpečnosť účastníkov podujatia).
ÚNIKOVÉ VÝCHODY  Pri vzniku požiaru sa návštevníci riadia požiarnymi a poplachovými smernicami umiestnenými na viditeľných miestach objektov a sú povinní počúvať výzvy k evakuácii a riadiť sa pokynmi osôb riadiacich evakuáciu. Pri vzniku mimoriadnych udalostí sa návštevníci riadia pokynmi polície a osôb, ktoré sú zodpovedné za evakuáciu. Návštevníci podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi polície, bezpečnostných a organizačných pracovníkov určených na to organizátorom.
Informácie o lístkoch nájdete v sekcii LÍSTKY.
POČASIE  Podujatie sa koná za každého počasia, s výnimkou prírodnej katastrofy.
PARKOVANIE  Je k dispozícii zdarma na parkovisku P10 pri vstupe do areálu cez hlavné pokladne. 
OBČERSTVENIE  Na podujatí bude pre návštevníkov k dispozícii viacero stánkov s občerstvením - pivovary s ponukou ich najlepších pivných špeciálov, nealko a gastro predajcovia. Predaj alkoholu a vína je prísne zakázaný! Na podujatí sa budú podávať len pivá a nealko nápoje.
PORIADOK  Návštevníkov žiadame udržiavať čistotu a poriadok a odpad po sebe hádzať do smetných nádob na to určených. Ďakujeme.
TOALETY  Pre návštevníkov budú k dispozícii hygienické priestory výstaviska.
PSY  
Majú vstup do areálu povolený (okrem bojových plemien a len na vonkajšie priestranstvo). Vodiť psov do pavilónov je zakázané. Všetky psy musia mať náhubok a byť uviazané na vodítku! Treba brať do úvahy hlučnosť a množstvo ľudí, z toho dôvodu návštevu podujatia so psom neodporúčame.
UBYTOVANIE  V prípade záujmu je pre každého návštevníka k dispozícii priamo v meste Nitra a blízkom okolí viacero možností ubytovania v závislosti od individuálnych nárokov - hotely, penzióny a iné.

Ďalšie pravidlá a podmienky
Zmena programu je vyhradená. 
Každý návštevník obdrží po autorizácii lístku na ruku náramok, ktorý je od tej chvíle spolu s lístkom potrebné starostlivo uchovať. Upozorňujeme, že opakovaný vstup bude umožnený len návštevníkom s nepoškodeným náramkom na ruke! Organizátor nezodpovedá za akékoľvek poškodenie alebo stratu náramku!
Organizátor nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si návštevník prinesie do výstavného areálu a ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním, alebo tretích osôb, ktoré sú v rozpore s týmito pokynmi a návštevným poriadkom výstaviska.
Vstup návštevníkov do vyhradených priestorov a na pódium je zakázaný. Návštevník môže byť za takéto porušenie vyvedený bezpečnostnou službou von z areálu bez akéhokoľvek nároku na vrátenie ceny lístka.
V areáli sú zakázané akékoľvek obchodné a predajné aktivity bez predchádzajúceho súhlasu organizátora.
V prípade otázok nás môžete osloviť na uvedených kontaktoch a počas priebehu podujatia v prípade akejkoľvek potreby prostredníctvom usporiadateľskej a bezpečnostnej služby.